FAQ NL

Waarom wordt deze site in Haren gekozen?

De site is volgens het bestemmingsplan bestemd voor stedelijke industrie en / of administratieve activiteit.
In 2014 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de aanvraag om de Keelbeeksite als groene zone te beschermen, verworpen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft van in het begin duidelijk gesteld dat de bestemming voor een nieuwe gevangenis aanvaardbaar was.

Historisch gezien werd de site voor een groot stuk gebruikt als een stortplaats die later door begroeiing overwoekerd werd.

In 2015 werd de voormalige Wansonsite ontmanteld en afgebroken. Zo’n 466.000 kg sluikstort werd er toen afgevoerd.

Back to Index

Wat is een DBFM?

Het gevangeniscomplex in Haren wordt gerealiseerd via een DBFM-overeenkomst.

Een DBFM of voluit Design, Build, Finance and Maintenance, is een manier van samenwerken tussen de publieke en de private sector (PPS). Zoals de benaming doet vermoeden, stelt de publieke sector een private partij aan voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een project.

De DBFM-procedure werd reeds gebruikt om de nieuwe gevangenissen in Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Beveren te realiseren.

Voor het project in Haren is Cafasso NV op 18 juli 2018 definitief aangesteld als private partner voor de DBFM-opdracht voor de nieuwe gevangenis. De periode waarover deze DBFM-overeenkomst loopt is 25 jaar. Cafasso NV stelt het complex gedurende 25 jaar ter beschikking, waarna de federale overheid het overneemt.

Back to Index

Hoe gaat het gevangenisproject er uitzien ?

Omdat het meerdere gebouwen betreft wordt er gesproken over een gevangenisdorp, met een capaciteit van 1.190 gedetineerden. Het gaat om verschillende gebouwen die verspreid staan over de site van 15 hectare.

De gebouwen waarin gedetineerden zullen verblijven zijn:

  • 2 arresthuizen voor mannen
  • 1 strafhuis voor mannen
  • 1 gesloten instelling voor vrouwen
  • 1 open instelling voor vrouwen
  • 1 beveiligd klinisch observatiecentrum
  • 1 psychiatrische afdeling en medisch centrum

Deze gebouwen zijn onderverdeeld in leefeenheden. Binnen een leefeenheid wonen de gevangenen in kleinere gemeenschappen van een dertigtal personen. De leefeenheden zijn zodanig ingericht dat ze het gemeenschapsleven bevorderen en de bewoners aanzetten om hun taken, gelijkaardig aan deze uit het dagelijkse leven buiten de gevangenismuren, uit te voeren.

Anderzijds bevinden er zich op de site een aantal gebouwen met gemeenschappelijke faciliteiten zoals bezoekzalen, werkateliers, een sportzaal… Gevangenen kunnen zich op de beveiligde site op een gecontroleerde manier verplaatsen van hun gebouw naar een gebouw met gemeenschappelijke faciliteiten. De gevangenis is dus eigenlijk een beveiligde campus met verschillende sites.

Door al deze functies te combineren op één site wordt het ruimtegebruik geoptimaliseerd en verlopen de ondersteunende diensten op een efficiëntere manier.

Back to Index

Wat is de kostprijs van het gevangeniscomplex?

De bouwkost bedraagt 382 miljoen euro (inclusief btw).  Gedurende 25 jaar zal de federale overheid een jaarlijkse vergoeding betalen van ongeveer 40 miljoen euro (inclusief btw) voor de bouw, de investering en het onderhoud van het gevangeniscomplex.

Back to Index

Waarom wordt er een nieuwe gevangenis gebouwd?

De bestaande gevangenissen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dateren uit het einde van de 19de en begin 20ste eeuw.

Deze gevangenissen voldoen niet meer aan eisen van modern comfort voor zowel de gevangenen als voor de personeelsleden.  De overbevolking in deze verouderde gevangenissen is bekend.  Renoveren is geen optie omdat er geen ruimte is om er een humane gevangenis van te maken die inspeelt op de re-integratie van de gevangenen in de samenleving. Er is geen ruimte beschikbaar om bijvoorbeeld werkplaatsen of groene zones in te richten. Op de cel kan er geen sanitair worden geplaatst omdat de cellen te klein zijn. De technieken zijn ook verouderd.

Daarom is het noodzakelijk om een nieuw gevangeniscomplex te bouwen ter vervanging van deze verouderde gevangenissen.

Deze moet op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gebouwd, omdat het in de plaats komt van de drie verouderde gevangenissen op het Brussels grondgebied.

Verschillende sites werden onderzocht en het terrein in Haren bleek het meest geschikt te zijn.  Het terrein is groot genoeg om het project te kunnen realiseren, het bestemmingsplan laat de bouw van zo’n complex toe en er moesten geen woningen worden onteigend.

Back to Index

Wanneer zal het gevangeniscomplex klaar zijn?

Het gevangeniscomplex zal in de loop van 2022 worden opgeleverd.

Eerst zal het complex proefdraaien en geleidelijk aan volledig operationeel worden.

Back to Index

Mogen wij de werf bezoeken tijdens de uitvoering van de werken?

In functie van de voortgang der werken, wordt de werf tijdens de Open Wervendag van 2020 of  2021 opengesteld voor het grote publiek.

Back to Index

Zijn de orchideeën op het terrein verplaatst?

Op het terrein werd één beschermde plantensoort gevonden: de bijenorchidee. Er werden zestien exemplaren gelokaliseerd en in kaart gebracht tijdens de inventarisatie.
Voor de verplaatsing van deze exemplaren is een verplaatsingsplan opgesteld dat goedgekeurd werd door de Dienst Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De verplaatsing, naar een zone buiten het voorbestemde werfgebied, is vakkundig uitgevoerd onder het toeziend oog van een ecoloog. De nieuwe locatie van de bijenorchideeën is in het groen ingekleurd op de werfinrichtingsplannen, het is een zone tussen de spoorbedding en de toekomstige locatie van de Keelbeekweg.

Back to Index

Wat wordt er gedaan tegen mogelijke hinder van de werken?

Om de mogelijke hinder van de werken in kaart te brengen is er een minderhinderplan opgesteld.
In dit plan zijn de mogelijke hinderbronnen in kaart gebracht samen met hun impact op de omgeving en welke maatregelen er moeten genomen worden om deze hinderbronnen te minimaliseren.

In de sectie Minder Hinder vindt u meer uitleg over het minderhinderplan.

Back to Index

Langs waar zal het vrachtvervoer de werf tijdens de werken bereiken?

De vrachtwagens gaan via een directe verbinding met de Woluwelaan hun materiaal aan- en afvoeren.  De aan- en wegrijdroutes zijn opgenomen in het verkeerscirculatieplan dat afgestemd werd met de politie. Dit plan wordt aan alle onderaannemers en leveranciers overgemaakt en ze dienen dit plan ook te respecteren. Het plan kan u raadplegen in de Minder Hinder pagina van onze website.

De kruising van het werfverkeer met de Witloofstraat, en in eerste fase ook met de Keelbeekweg, wordt duidelijk gesignaleerd met verkeersborden.

Back to Index

Wanneer wordt er gewerkt ?

Er zal hoofdzakelijk overdag worden gewerkt op werkdagen, tussen 7u00 en 19u00.

Indien wordt afgeweken van de standaard werkuren (werkdagen tussen 7u00 en 19u00) dan worden de directe omliggende buurtbewoners uit zone A, en indien noodzakelijk deze uit zone B, hiervan tijdig op de hoogte gebracht via flyers in hun brievenbus en berichtgeving op ons digitaal informatieplatform.
De definities van zone A en B vindt u terug in de sectie Minder Hinder van deze website.

Uiteraard is ons Minder Hinder plan steeds van toepassing als er gewerkt wordt om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.

Back to Index

Wat gebeurt er met de Keelbeekweg?

De huidige Keelbeekweg loopt dwars over het perceel waar de nieuwe gevangenis zal worden gerealiseerd. Er werd daarom beslist om het pad om te leggen ten einde toch de verbinding tussen Haren en Diegem te behouden.

De aanleg van de nieuwe Keelbeekweg start nog in het najaar van 2018. In afwachting van de voltooiing, kan de oude Keelbeekweg nog worden gebruikt. Deze wordt dus nooit onderbroken. Eenmaal dat de nieuwe Keelbeekweg beschikbaar is, zal de oude Keelbeekweg verdwijnen.

Back to Index

Hoe gaat de nieuwe Keelbeekweg eruitzien?

Het nieuwe gedeelte van de Keelbeekweg zal 4 meter breed zijn en zal zowel door voetgangers als door fietsers gebruikt kunnen worden. Tussen de sporen en de nieuwe Keelbeekweg wordt er een belvedère (heuvel) aangelegd. De zones naast de nieuwe Keelbeekweg worden aangeplant.

In eerste instantie wordt het gedeelte richting de Haachtsesteenweg aangelegd. In een latere fase van het project wordt er een aftakking gemaakt naar de Witloofstraat. Hierdoor zal de toegankelijkheid en mobiliteit voor de voetgangers en fietsers vanuit het centrum van Haren verhoogd worden.

Back to Index