FAQ NL

01 Het Project

 1. Er wordt gesproken over de levenskwaliteit van de gedetineerden in de nieuwe gevangenis, maar tegelijkertijd ligt deze pal tussen de vliegroutes van de luchthaven. Welke maatregelen worden er getroffen om de geluidsoverlast te beperken?
 2. Worden er energiebesparende maatregelen geïntegreerd in het gevangenisproject?
 3. Hoe zal de nieuwe gevangenis er uitzien? Een dorp kan je toch niet zomaar bouwen?
 4. Waarom bouwt men een gevangenis van dergelijk grote schaal, terwijl onderzoek aantoont dat kleinere groepen beter functioneren en humaner zijn?
 5. Wat zal er gebeuren met de bestaande gevangenissen van Vorst, Sint-Gilles en Berkendaal? Blijven deze als gevangenis functioneren om het probleem van overbevolking tegen te gaan?
 6. Hoeveel bedraagt de kostprijs voor de realisatie van de nieuwe gevangenis?
 7. Wat is een DBFM-procedure?
 8. Wat is de stand van zaken van de vergunningen?
 9. Werden de buurtbewoners betrokken bij dit project?
 10. Waarom wordt de gevangenis zo ver van het Justitiepaleis gebouwd?
 11. Waarom komt er een gevangenis in Haren?
 12. Waarom worden de bestaande gevangenissen niet gerenoveerd?
 13. Waarom wordt er een nieuwe gevangenis gebouwd?

02 Minder Hinder

 1. Wanneer zal de bouw van het gevangeniscomplex afgerond zijn en vanaf wanneer wordt deze in gebruik genomen?
 2. Kan de gevangenis worden bezocht door omwonenden tijdens en na de werken?
 3. Werden er plaatsbeschrijvingen opgemaakt?
 4. Aannemers beloven vaak om hinder door hun werken voor de omwonenden te beperken. Maar even vaak worden deze beloften niet nagekomen. Hoe zullen jullie dit wel doen?
 5. Wat wordt er gedaan tegen mogelijke hinder van de werken?
 6. Wanneer zal er op de werf gewerkt worden?

03 Mobiliteit

 1. Zal het prioritair verkeer van en naar de gevangenis de normale verkeersregels respecteren of zal steeds met sirenes worden gereden?
 2. Zal het aanbod van het openbaar vervoer worden uitgebreid met de komst van de gevangenis?
 3. Zal de gevangenis geen verkeersinfarct met zich meebrengen, zoals gevreesd werd bij andere projecten die er uiteindelijk niet mochten komen?
 4. Bestaat het risico niet dat personeel/bezoekers gebruik zullen maken van sluipwegen en zich zullen parkeren in de omgeving?
 5. Zal het aanrijdend en wegrijdend verkeer ook langs de Woluwelaan verlopen? Zal de combinatie van alle geplande projecten in de omgeving niet resulteren in verkeerschaos?

04 Omgeving

 1. Wat zal er gebeuren met de Keelbeekweg?
 2. Gaat er door de komst van de gevangenis geen ecologisch waardevol gebied verloren? Hoe wordt er meer groen gecreëerd?

05 Werkgelegenheid

 1. Ik zoek werk. Kan ik mij ergens aanmelden als ik interesse heb om mee te werken tijdens de uitvoering van de werken of later, wanneer de gevangenis operationeel zal zijn?

Er wordt gesproken over de levenskwaliteit van de gedetineerden in de nieuwe gevangenis, maar tegelijkertijd ligt deze pal tussen de vliegroutes van de luchthaven. Welke maatregelen worden er getroffen om de geluidsoverlast te beperken?

Er worden voldoende akoestische maatregelen getroffen om de geluidsoverlast voor de gedetineerden binnen de wettelijk aanvaardbare normen te houden. Sowieso kan de levenskwaliteit van de gedetineerden enkel maar verbeteren ten opzichte van de huidige gevangenissen van Vorst, Berkendaal en Sint-Gillis. Back to Index

Worden er energiebesparende maatregelen geïntegreerd in het gevangenisproject?

Jazeker. Een greep uit de maatregelen:

– Er worden zonnepanelen voorzien.
– Er wordt geïnvesteerd in een Boorenergieopslagsysteem (BEO).
– Regenwater wordt gerecupereerd voor het sanitair.
– Er wordt gebruikgemaakt van energiezuinige verlichting.
– Het grootste gedeelte van de gebouwen voldoen aan de passiefnorm

Back to Index

Hoe zal de nieuwe gevangenis er uitzien? Een dorp kan je toch niet zomaar bouwen?

De benaming van een ‘dorp’ als gevangenis wordt gebruikt als metafoor om de filosofie achter de gevangenis uit te leggen. Er wordt niet meer gewerkt volgens het Ducpétiauxprincipe, met lange gangen die samenkomen in één punt. Alle verschillende profielen van gevangenen worden gehuisvest in een specifiek gebouw.

Enerzijds zal het gevangeniscomplex bestaan uit meerdere gebouwen waar gedetineerden worden opgesloten en anderzijds uit een aantal gebouwen met gemeenschappelijke faciliteiten (zoals bezoekzalen, opleidingslokalen, werkateliers, een sportzaal). Gedetineerden verplaatsen zich op de beveiligde site op een beveiligde en gecontroleerde manier van hun gebouw naar een gebouw met gemeenschappelijke faciliteiten. Deze gevangenis is dus eigenlijk een campus met verschillende gebouwen.

De gebouwen waar gedetineerden zullen worden opgesloten zijn:

 • 1 arresthuis voor mannen (ca. 610 mannen) waar mannelijke verdachten in voorlopige hechtenis van hun proces afwachten.
 • 1 strafhuis voor mannen (ca. 220 mannen) waar mannelijke veroordeelden hun effectieve straf uitzitten.
 • 1 gesloten afdeling voor vrouwen (ca 100 vrouwen) waar zowel beklaagden in voorhechtenis, veroordeelden, als geïnterneerden verblijven.
 • 1 beveiligd klinisch observatiecentrum (ca 30 personen), waar personen in het kader van een forensisch psychiatrisch onderzoek tijdelijk opgenomen en geobserveerd worden om uit te maken of de persoon in kwestie zal moeten worden ondergebracht in het arresthuis of de psychiatrische afdeling.
 • 1 psychiatrische afdeling en medisch centrum (ca 145 gedetineerden) waar mensen verblijven die strafbare feiten hebben gepleegd, maar door een rechtbank ontoerekeningsvatbaar werden verklaard. Geïnterneerden verblijven er in afwachting van een beslissing van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij of van de Strafuitvoeringsrechtbank. Hoelang zij hier verblijven is enerzijds afhankelijk van hun toestand en anderzijds van het aantal vrijgehouden plaatsen in de zorginstellingen. Op de psychiatrische afdeling werkt een actief team met onder andere een psychiater, psycholoog, opvoeder en sociaal assistent. Hierdoor kunnen beklaagden en/of veroordeelden met duidelijke (tijdelijke) psychische problemen ook tijdelijk op deze afdeling worden geplaatst.
 • 1 open afdeling voor vrouwen (ca 60 vrouwen) die zich buiten de beveiligde perimeter, maar wel nog op de site van de gevangenis bevindt. De term ‘open’ betekent ‘laag beveiligd’. De bedoeling van deze afdeling is dat er een band met de nabije omgeving wordt gevormd door de uitbating van een winkel en een strijkatelier. Vrouwen kunnen enkel op basis van een beslissing door de rechter op deze afdeling verblijven. Die beslissing  is gebaseerd op de feiten die werden gepleegd en de fase van detentie waarin de vrouwen zich bevinden. Het kunnen dus kortgestraften zijn of vrouwen die eerder op het einde van een wat langere straf zitten en waarbij er naar re-integratie toegewerkt wordt.
Back to Index

Waarom bouwt men een gevangenis van dergelijk grote schaal, terwijl onderzoek aantoont dat kleinere groepen beter functioneren en humaner zijn?

De gevangenis van Haren zal niet bestaan uit één, maar uit meerdere gebouwen, elk met een eigen functie, met een onderlinge wisselwerking. Het gaat dus niet om één groot gebouw, maar om verschillende gebouwen die verspreid staan over de site van 15 hectare waar 1.190 gedetineerden kunnen verblijven.

De verschillende gebouwen zijn onderverdeeld in leefeenheden. Binnen een leefeenheid wonen de gedetineerden in kleinere groepen van een dertigtal personen. De leefeenheden zijn zo ingericht dat ze het gemeenschapsleven bevorderen en de gedetineerden aanzetten om hun taken, gelijkaardig aan deze uit het dagelijkse leven buiten de gevangenismuren, uit te voeren. Zij beschikken bijvoorbeeld over een gemeenschappelijke leefruimte met keuken, maar ook over een waslokaal waar zij hun eigen kledij moeten wassen.

Daarnaast bevinden er zich op de site een aantal gebouwen met gemeenschappelijke faciliteiten zoals bezoekzalen, werkateliers, een sportzaal… Gedetineerden kunnen zich op een gecontroleerde manier verplaatsen van hun afdeling naar de gemeenschappelijke faciliteiten, naar analogie met hoe men zich in het dagelijkse leven naar het werk, sportclub of eredienst begeeft.

Doordat al deze functies worden gecombineerd op  één site, wordt de ruimte optimaal gebruikt. De ondersteunende diensten verlopen efficiënter, wat een positieve impact heeft op de investerings- en uitbatingskost van de gevangenis en op het veiligheidsgevoel voor het personeel.

Back to Index

Wat zal er gebeuren met de bestaande gevangenissen van Vorst, Sint-Gilles en Berkendaal? Blijven deze als gevangenis functioneren om het probleem van overbevolking tegen te gaan?

Er bestaan momenteel geen plannen om de bestaande gevangenissen om te vormen tot nieuwe gevangenissen. De gemeenten Sint-Gillis en Vorst willen de voormalige gevangenissites ontwikkelen. Meer informatie hierover is op dit ogenblik niet gekend.

Back to Index

Hoeveel bedraagt de kostprijs voor de realisatie van de nieuwe gevangenis?

De totale bouwkost bedraagt 382 miljoen euro inclusief btw. Daarnaast is er nog een jaarlijkse vergoeding van 40 miljoen euro voor het volledige onderhoud van de gebouwen en de terreinen, de uitbating (keuken, was, afvalverwerking…) gedurende 25 jaar. Hiermee wordt de gevangenis perfect onderhouden, zodat de gevangenen in aanvaardbare omstandigheden kunnen leven en zodat het (bewakings)personeel haar job in optimale omstandigheden kan uitvoeren.

Back to Index

Wat is een DBFM-procedure?

Het gevangeniscomplex wordt gerealiseerd op basis van een DBFM-procedure. DBFM staat voor Design (Ontwerp), Build (Bouwen), Finance (Financieren) en Maintain (Onderhoud).

In dit geval staat de private partner (Cafasso NV) in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het complex gedurende 25 jaar. Na 25 jaar wordt het complex overgedragen aan de bouwheer.
De DBFM-procedure werd reeds gebruikt om de nieuwe gevangenissen in Marche-en-Famenne, Leuze-en-Hainaut en Beveren te realiseren. In deze projecten wordt er ervaren dat de dienstverlening en het onderhoud op deze manier goed verloopt waardoor de ervaring dus positief wordt geëvalueerd.

Back to Index

Wat is de stand van zaken van de vergunningen?

Het consortium Cafasso beschikt reeds sinds december 2016 over een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning en een akkoord over de omlegging en afschaffing van de buurtpaden (waaronder de Keelbeekweg). Sinds maart 2017 bezit Cafasso ook een uitvoerbare milieuvergunning. De schorsingsverzoeken tegen de milieu- en stedenbouwkundige vergunning van het gevangeniscomplex werden inmiddels ook verworpen.

Back to Index

Werden de buurtbewoners betrokken bij dit project?

Van bij de opstart van dit project zijn er contacten en overlegmomenten geweest met het buurtcomité dat later ook deel uitmaakte van het begeleidingscomité, zowel tijdens de aanbestedingsprocedure als deze in het kader van de effectenstudie.

Back to Index

Waarom wordt de gevangenis zo ver van het Justitiepaleis gebouwd?

Dicht bij het Justitiepaleis in Brussel bouwen is niet mogelijk. Nabij het Justitiepaleis zijn immers geen terreinen beschikbaar voor de bouw van een nieuwe gevangenis en het onteigenen op grote schaal in de buurt van het justitiepaleis is niet realistisch.

Back to Index

Waarom komt er een gevangenis in Haren?

Verwijzend naar de vraag “Waarom worden de bestaande gevangenissen niet gerenoveerd?”, was het noodzakelijk om een nieuw gevangeniscomplex op Brussels grondgebied te bouwen. Er werd binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezocht naar een locatie, omdat er bij de rechtbank van eerste aanleg per gerechtelijk arrondissement een arresthuis moet zijn.

Na onderzoek van verschillende sites bleek het terrein in Haren als enige geschikt te zijn. Het terrein is enerzijds voldoende groot (15 ha) om het programma te kunnen realiseren en anderzijds laat het bestemmingsplan de bouw van dit complex toe.

Back to Index

Waarom worden de bestaande gevangenissen niet gerenoveerd?

Renoveren is geen optie, omdat de beschikbare ruimte te klein en te beperkt is.  Er moet meer ruimte zijn voor activiteiten, vorming, voorbereiding op een re-integratie, etc. Daarnaast moeten de gevangenissen vlot toegankelijk zijn in geval van nood of opstand. De bestaande gevangenissen voldoen aan geen enkele van deze eisen.

In de bestaande gevangenissen is er bijvoorbeeld geen ruimte om werkplaatsen en groene zones in te richten. Daarnaast is het wenselijk dat de gedetineerden kunnen samenleven in kleine groepen, in plaats van op lange gangen. Ook zijn de bestaande cellen te klein om deze te voorzien van eigen sanitair en is er onvoldoende plaats om ordentelijke bezoekruimtes, sport- en activiteitenlokalen in te planten.

Specifiek in Brussel is het ook zo dat de totale oppervlakte van de bestaande gevangenissen slechts 57.000 m² bedraagt, terwijl het nieuwe programma voor de gevangenis van Haren een oppervlakte van 116.000 m² vereist.

Back to Index

Waarom wordt er een nieuwe gevangenis gebouwd?

De bouw van deze nieuwe gevangenis is nodig  om verschillende redenen.

Het probleem van de overbevolking in de gevangenissen algemeen is bekend. Zo moet er  een tekort van een duizendtal plaatsen worden weggewerkt.

Het is ook zo dat de gevangenis van Haren er komt ter vervanging van de gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. Net zoals veel gevangenissen in België dateren deze van het einde van de 19de en begin 20ste eeuw. De gevangenissen beantwoorden niet meer aan de eisen van modern comfort voor zowel de gedetineerden als de personeelsleden. De arbeids- en welzijnsinspectie heeft al meerdere negatieve verslagen ingediend over deze verouderde gevangenissen. De Belgische staat is eveneens al  veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Comité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing omwille van de onmenselijke toestanden in de Brusselse gevangenissen.

De gevangenissen beantwoorden daarnaast ook niet meer aan de moderne inzichten en visies inzake vrijheidsberoving en aan de noodzakelijke inspanningen met betrekking tot re-integratie. De oude instellingen zijn gebouwd met een isolatieregime in het achterhoofd. Het is de taak van de overheid om de samenleving te beschermen tegen personen die een misdrijf hebben gepleegd, maar het is ook hun taak om ervoor te zorgen dat die personen in menselijke omstandigheden worden opgesloten en dat zij een nieuwe kans krijgen om later terug iets van hun leven te maken.

Er werd daarom een inhaalbeweging gestart die rekening hield met deze vernieuwde ideeën: er werd een masterplan voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden opgesteld waarvan ook het project in Haren deel uitmaakt.

Back to Index

Wanneer zal de bouw van het gevangeniscomplex afgerond zijn en vanaf wanneer wordt deze in gebruik genomen?

Het gevangeniscomplex wordt in de loop van 2022 opgeleverd. Eerst zal het complex proefdraaien, waarna het gaandeweg volledig operationeel wordt. Vanaf midden 2022 zullen er geleidelijk aan gedetineerden  worden ondergebracht.

Back to Index

Kan de gevangenis worden bezocht door omwonenden tijdens en na de werken?

Afhankelijk van de voortgang der werken, zal de werf tijdens de Open Wervendag van 2020 of  2021 worden opengesteld voor het grote publiek. Daarnaast zal er waarschijnlijk na de werken, zoals ook bij de andere gevangenissen is gebeurd, een begeleid bezoek worden georganiseerd voor de omwonenden.

Back to Index

Werden er plaatsbeschrijvingen opgemaakt?

Er werden door een onafhankelijk expert plaatsbeschrijvingen opgemaakt van de gebouwen in de directe omgeving van de werf. Ook van de openbare ruimte werden plaatsbeschrijvingen opgemaakt.

Back to Index

Aannemers beloven vaak om hinder door hun werken voor de omwonenden te beperken. Maar even vaak worden deze beloften niet nagekomen. Hoe zullen jullie dit wel doen?

Het is zo dat deze werf ongetwijfeld hinder zal veroorzaken, maar wij zullen dit in de mate van het mogelijke proberen beperken. Mede door onze ervaringen op andere werven pakt Cafasso het op deze locatie anders aan, door het opstellen van een minderhinderplan en door correcte communicatie naar de externe stakeholders (onder andere via onze website www.gevangenisharenprison.be).

Cafasso belooft de mogelijke hinder te willen beperken, maar wij kunnen deze echter nooit volledig wegnemen. Indien u als buurtbewoner overtredingen vaststelt op de gemaakte beloften, raden wij u aan om deze te melden via onze website of via info@gevangenisharenprison.be . Op die manier kunnen we deze problemen aanpakken, ons beleid indien nodig aanpassen en kunnen we maatregelen nemen om dit in de toekomst te vermijden.

Als eerste actie ruimden wij reeds de verschillende afvalstorten langsheen de Witloofstaat op.

Back to Index

Wat wordt er gedaan tegen mogelijke hinder van de werken?

Om de mogelijke hinder van de werken in kaart te brengen, werd er een minderhinderplan opgesteld. Hierin staan alle mogelijke hinderbronnen opgelijst, samen met hun impact op de omgeving en de nodige maatregelen  om deze hinderbronnen te minimaliseren.

In de sectie Minder Hinder vind u meer uitleg over het minderhinderplan. Het spreekt voor zich dat dit plan steeds van toepassing is wanneer er gewerkt wordt, om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.

Back to Index

Wanneer zal er op de werf gewerkt worden?

Er wordt hoofdzakelijk op weekdagen gewerkt, tussen 7u00 en 19u00.

Indien wordt afgeweken van deze standaard werkuren, dan worden de directe omliggende buurtbewoners uit zone A, en indien noodzakelijk deze uit zone B, hiervan tijdig op de hoogte gebracht via flyers in hun brievenbus en berichtgeving op ons digitaal informatieplatform. Welk bewoners behoren tot zone A en zone B,  vindt u terug in de sectie Minder Hinder van deze website.

Back to Index

Zal het prioritair verkeer van en naar de gevangenis de normale verkeersregels respecteren of zal steeds met sirenes worden gereden?

Het transport van de gedetineerden  zal zoveel mogelijk het normale verkeer respecteren. Het gebruik van sirenes wordt beperkt tot situaties waarin het bijvoorbeeld om een risicovol transport gaat.

De transporten vinden meestal plaats buiten de spitsuren. Daarnaast kan het aantal transporten van gedetineerden  beperkt worden door de aanwezigheid van zittingszalen op de site zelf.

Back to Index

Zal het aanbod van het openbaar vervoer worden uitgebreid met de komst van de gevangenis?

De verhoging van de capaciteit en/of de uitbreiding van het netwerk van het openbaar vervoer wordt besproken met De Lijn en/of MIVB.

Back to Index

Zal de gevangenis geen verkeersinfarct met zich meebrengen, zoals gevreesd werd bij andere projecten die er uiteindelijk niet mochten komen?

Neen, een gevangenis is beduidend minder verkeersintensief dan projecten in bijvoorbeeld de retail- en recreatiesfeer.

Back to Index

Bestaat het risico niet dat personeel/bezoekers gebruik zullen maken van sluipwegen en zich zullen parkeren in de omgeving?

Tijdens de werken

De vrachtwagens zullen materiaal en grondstoffen via een directe verbinding met de Woluwelaan aan- en afvoeren. Dit is  de enige toegang tot de bouwsite. De aan- en wegrijroutes werden opgenomen in het verkeerscirculatieplan na afstemming met de politie. Dit plan wordt aan alle onderaannemers en leveranciers overgemaakt en zij dienen dit plan te respecteren. Indien u als buurtbewoner overtredingen vaststelt, kan u ons deze melden via onze website www.gevangenisharenprison.be. Ook onze arbeiders en bedienden worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te carpoolen of het openbaar vervoer te gebruiken. Werfverkeer zal voornamelijk voor de ochtendspits en de avondspits plaatsvinden.

Het verkeerscirculatieplan kan u zelf raadplegen in de sectie Minder Hinder van onze website.

Vanaf de exploitatie

Op de parking langsheen de Woluwelaan worden  er voldoende gratis parkeerplaatsen voorzien. Dit parkeerterrein zal ook enkel toegankelijk zijn via de Woluwelaan.

Back to Index

Zal het aanrijdend en wegrijdend verkeer ook langs de Woluwelaan verlopen? Zal de combinatie van alle geplande projecten in de omgeving niet resulteren in verkeerschaos?

Tijdens de werken

Tijdens de werken zal alle verkeer aanrijden en wegrijden via de Woluwelaan. Deze verkeersbewegingen werden bestudeerd in het milieueffectenrapport (MER). Wij zijn op de hoogte van de werken aan de Woluwelaan en de geplande werken van Fluxys (waarover nog geen verdere update gekend is) en staan in nauw contact met het Agentschap Wegen & Verkeer.

De vrachtwagens zullen materiaal en grondstoffen via een directe verbinding met de Woluwelaan aan- en afvoeren.  De aan- en wegrijroutes werden opgenomen in het verkeerscirculatieplan na afstemming met de politie. Dit plan wordt aan alle onderaannemers en leveranciers overgemaakt en zij dienen dit plan te respecteren.  Ook onze arbeiders en bedienden worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te carpoolen of het openbaar vervoer te gebruiken. Werfverkeer zal voornamelijk voor de ochtendspits en de avondspits plaatsvinden. Het verkeerscirculatieplan kan u zelf raadplegen in de sectie Minder Hinder van onze website.

De kruising van het werfverkeer met de Witloofstraat, en in eerste fase ook met de Keelbeekweg, zal duidelijk worden gesignaleerd met verkeersborden.

Wij weten dat Fluxys werken heeft gepland in de Witloofstraat. De werken zullen worden uitgevoerd tussen de Haachtsesteenweg en het tussenstation in de Witloofstraat. Tijdens deze werken zal er geen doorgang meer zijn in de Witloofstraat richting de Haachtsesteenweg. Er zal door Fluxys een omleiding voorzien worden door de Witloofstraat richting de Verdunstraat. Aangezien we steeds een vrije doorgang doorheen de Witloofstraat moeten voorzien, zal deze omleiding geen probleem zijn.


Vanaf de exploitatie

Ook vanaf de uitbating van de gevangenis zal het verkeer blijven aanrijden en wegrijden via de Woluwelaan. Deze wordt echter heraangelegd, rekening houdend met de nieuwe op- en afritten van de Ring tegenover de toegang tot de gevangenis. Via deze nieuwe op- en afritten kunnen de bezoekers de gevangenis bereiken via de Ring rond Brussel.

Back to Index

Wat zal er gebeuren met de Keelbeekweg?

De oude Keelbeekweg (een onverhard pad van 1,65 meter breed) liep dwars over het perceel waar de nieuwe gevangenis wordt gerealiseerd. Er werd daarom beslist om het pad te verleggen om de verbinding tussen Haren en Diegem te behouden.

De nieuwe Keelbeekweg is een volwaardige, geasfalteerde fiets- en voetgangersverbinding met een totale breedte van 4 meter.

Back to Index

Gaat er door de komst van de gevangenis geen ecologisch waardevol gebied verloren? Hoe wordt er meer groen gecreëerd?

Neen, er gaat geen ecologisch waardevol gebied verloren. Het terrein in Haren was volgens het bestemmingsplan altijd al bestemd voor stedelijke industrie en/of administratieve activiteit. Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is de bouw van een gevangenis in deze zone ook steeds aanvaardbaar geweest.

Het is inderdaad zo dat met de komst van de gevangenis een stuk braakliggend terrein verdwijnt, maar het gaat voor een groot stuk over een voormalige stortplaats die later door begroeiing overwoekerd werd. Bodemonderzoeken brachten een grote verscheidenheid aan afval aan het licht, inclusief asbest. Tijdens de werken worden dus gepaste maatregelen genomen, in overleg met een extern bodemdeskundige en onder toezicht van de dienst Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is wel zo dat er op het terrein één beschermde plantensoort werd gevonden, de bijenorchidee, waarvan een zestiental exemplaren aanwezig waren. Deze zijn ondertussen vakkundig verplaatst naar een zone buiten het voorbestemde werfgebied, een zone tussen de spoorbedding en de toekomstige locatie van de Keelbeekweg. Deze verplaatsing werd uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van de Dienst Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in aanwezigheid van een erkend ecoloog.

Daarnaast werd er ook een verplaatsingsplan ter goedkeuring aan de Dienst Leefmilieu voorgelegd waarna onder begeleiding van een erkend ecoloog o.a. werd nagegaan of er zich vleermuizen en amfibieën op de site bevonden, alvorens over te gaan tot het kappen van de hoogstammige bomen (na de broedperiode).

In 2015 werden de gebouwen op de voormalige Wansonsite ontmanteld en afgebroken. Naast de afvoering van zo’n 466.000 kg sluikstortafval werden ook grote delen asbest van de site op deskundige wijze verwijderd.

De afvalmaterialen van de Wansonsite zoals steenpuin en betonpuin worden gerecupereerd voor de bouw van de gevangenis.

Het gevangeniscomplex wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de omgeving, waarbij ook zoveel mogelijk groen wordt gebruikt.

Back to Index

Ik zoek werk. Kan ik mij ergens aanmelden als ik interesse heb om mee te werken tijdens de uitvoering van de werken of later, wanneer de gevangenis operationeel zal zijn?

Tijdens de werken

De partijen van Cafasso, alsook Regie der Gebouwen, zijn steeds op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Via deze link of op de website www.regiedergebouwen.be kan u hierover meer informatie terugvinden.

Vanaf de exploitatie

Van zodra de FOD Justitie start met de aanwerving van personeel, wordt hierover gecommuniceerd.

Back to Index