Minder Hinder

Minder Hinder

In een complex project zoals dat van de nieuwe gevangenis in Haren hebben de bouwwerken onmiskenbaar een impact op de omgeving.
Om die impact te beheersen en – indien mogelijk – te voorkomen, is er een minderhinderplan opgesteld. Hierin definiëren we de hinderbronnen, beschrijven we de impact van die hinder en de maatregelen die we nemen om die hinder te minimaliseren.

DE DOELSTELLING

We streven ernaar de omwonenden zo weinig mogelijk te storen in het dagelijkse leven. Daarom is er een werkethiek ontwikkeld waarbij er proactief wordt nagedacht over de impact die de werken zullen hebben. Op die manier kunnen er indien nodig beheersmaatregelen voorzien worden om de hinder tijdens de uitvoering te beperken.

Uit de minderhinderanalyse bleek dat er op een aantal domeinen mogelijke hinder kan zijn tijdens de uitvoering van de werken. Een overzicht van deze domeinen en de maatregelen die wij hier nemen om de hinder te beperken, vindt u hieronder.

1. MOBILITEIT

 • De verbinding van de Keelbeekweg blijft altijd toegankelijk, hetzij via het oude, hetzij via het nieuwe tracé
 • De Witloofstraat blijft een voetgangers- en fietsweg
 • Circulatieplan met aanrij- en wegrijroutes dat door alle leveranciers en onderaannemers moet worden gevolgd
 • Aangepaste wegsignalisatie in samenspraak met politie
 • Slechts één werftoegang via de Woluwelaan
 • Arbeiders en werfverkeer parkeren énkel op de werf en niet in de omliggende straten
Circulatieplan
Blauw: Verkeer van en naar Leuven en Luik
Groen: Verkeer van en naar Gent
Rood: Verkeer van en naar Antwerpen

2. OPENBARE NETHEID

 • Omliggende wegen worden proper gehouden
 • Tijdens grondwerken worden vrachtwagens indien nodig gereinigd alvorens ze op de openbare weg mogen
 • Op de werf wordt er een actief afvalbeleid gevoerd. Geen rondslingerend vuil!

3. STOFVORMING

 • Bij werken met grote stofontwikkeling wordt er water gebruikt om stofvorming te beperken. De zones waar wordt gewerkt worden indien mogelijk afgeschermd.
 • Bij langdurig droog en/of winderig weer worden tijdens de grondwerken vernevelaars geplaatst en worden de stockagehopen en vrachtwagens afgedekt

4. GELUIDOVERLAST

 • Analyse van de meest lawaaierige activiteiten per fase van de werf en waar mogelijk zoeken naar geluidsarme alternatieven. Indien dit niet mogelijk is, zal er tijdig gecommuniceerd worden naar de partijen binnen de invloedszone van de werken
 • Uitvoeren van periodieke geluidsmetingen zodat het geluidsniveau objectief in kaart kan worden gebracht en indien nodig maatregelen kunnen getroffen worden
 • Er wordt enkel gewerkt met machines die voldoen aan de wettelijke vereisten inzake geluidsemissies
 • Vermijden om stroomgeneratoren en pompen in de omgeving van woningen te plaatsen

5. GEURHINDER

 • Werftoiletten en septische tanks worden op regelmatige basis geledigd en gereinigd
 • Afvalcontainers blijven niet nodeloos lang op de werf staan
 • Brandstofvoorraden en andere chemische producten worden in aangepaste en geurdichte containers opgeslagen

6. LICHTHINDER

 • Enkel de essentiële nood- en bewakingsverlichting blijft ‘s nachts  branden
 • Periodieke lichtmetingen om objectief de lichtvervuiling te evalueren en waar nodig maatregelen te treffen

7. TRILLINGEN

 • Trillingsarme uitvoeringsmethodes krijgen de voorkeur
 • Indien er trillingsgevoelige werken moeten uitgevoerd worden nabij naburige gebouwen, worden de eigenaars hiervan tijdig op de hoogte gebracht en wordt er op voorhand een plaatsbeschrijving van het onroerende goed opgemaakt.

Deze oplijsting van maatregelen is niet-limitatief en kan aangepast worden naargelang de situatie, onze eigen vaststellingen tijdens het uitvoeren van de werken en de feedback die we krijgen.

Behoort u tot de invloedszone van de werf?

Omdat we ons een goed beeld willen vormen van alle partijen die beïnvloed worden door onze werken, hebben we een gespecialiseerd bureau gevraagd om een analyse van de omgeving te laten uitvoeren.
Uit deze analyse zijn 3 invloedszones naar voren gekomen.

 • Zone A = directe invloedszone: Alle partijen binnen de gele zone op onderstaande afbeelding
 • Zone B = directe invloedszone: Alle partijen binnen de donker blauwe zone op onderstaande afbeelding
 • Zone C = indirecte invloedszone : Alle partijen binnen de licht blauwe zone op onderstaande afbeelding
Groene zone = werfterrein

Partijen die in Zone A zijn gelegen worden altijd beïnvloed door de werken.
Voor Zone B gelden dezelfde invloeden als voor zone A. Hoe de invloeden in deze zone worden waargenomen, is echter afhankelijk van een aantal factoren zoals wind en omgevingsgeluid. Zo zullen bijvoorbeeld bij een zuidwestelijke wind partijen in het noordoosten van de site meer invloed ondervinden dan de partijen ten zuid westen van de werf.
Zone C zal niet direct worden beïnvloed door de werken (zoals bijvoorbeeld door stof, geluid, etc.). We vinden het toch belangrijk om deze mensen toch op de hoogte te houden van de voortgang. Ze hebben immers op een of andere manier een link met het project.

Onze proactieve communicatie is afgestemd op deze drie invloedszones:

 • Zone A:
  Directe communicatie: via flyers indien er werken worden uitgevoerd die buiten het normale vallen. Bijvoorbeeld nachtwerk, werken die overmatig lawaai of trillingen met zich meebrengen.
  Indirecte communicatie: via website, elektronische nieuwsbrieven en informatieborden aan de toegang van de werf in de Witloofstraat.
 • Zone B: 
  Directe communicatie: via flyers indien er werken worden uitgevoerd die buiten het normale vallen en waarvan we verwachten dat deze werken alle of een deel van de partijen uit zone B zullen beïnvloeden.
  Indirecte communicatie: via website, elektronische nieuwsbrieven en informatieborden aan de toegang van de werf in de Witloofstraat.
 • Zone C:
  Indirecte communicatie: via website, elektronische nieuwsbrieven, informatieborden aan de toegang van de werf in de Witloofstraat.

Tijdens het project en in functie van de werken, wordt geanalyseerd of deze zones moeten worden aangepast.