Planning NL

Planning der werken

De voorbereidende werken voor het project zijn reeds uitgevoerd in het voorjaar van 2018.  Tijdens deze eerste voorbereidende fase werden de beschermde bijenorchideeën verplaatst via een speciaal verplaatsingsplan dat door het Leefmilieu Brussels werd goedgekeurd. Met behulp van een amfibieënscherm werden de aanwezige amfibieën gevangen en verplaatst naar een andere locatie. Tot slot werden de bomen handmatig gerooid.

Indicatieve timing der werken


Na het ondertekenen van het contract met de federale overheid, zijn de werken terug opgestart in de zomer van 2018. In eerste instantie is de werfomheining hersteld en zijn alle bomen en struiken van de site verwijderd. Het terrein en de Witloofstraat zijn ontdaan van het meeste zwerfvuil dat zich in de afgelopen jaren op de site en langsheen de weg heeft opgehoopt.
Er zijn ook reeds een aantal grondproeven uitgevoerd om onder andere de graad van de bodemvervuiling, de infiltratiecapaciteit van bodem en de sterkte van de bodem vast te stellen.

In het najaar van 2018 wordt er gestart met een aantal grotere werken. Zo wordt de vermoedelijke bron van de Keelbeek opgespoord en wordt deze herleid naar een nieuw aan te leggen wadi. De nieuwe Keelbeekweg en de parallelweg langsheen de Woluwelaan worden aangelegd en de bodemsaneringswerken worden aangevat .
Tijdens het voorjaar van 2019 zullen hoofdzakelijk grondwerken en funderingswerken worden uitgevoerd.
Vanaf de zomer van 2019 zullen de eerste gebouwen zichtbaar worden.
Het einde van de werken staat gepland in het voorjaar van 2022.